Regulamin sklepu

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu internetowego jest:
Krystian Piętal, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS” Krystian Piętal z siedzibą w Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny, województwo lubelskie,  NIP 9181927394, REGON 361694856, telefon 790331220, adres e-mail: zeus.biuro@gmail.com
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku gdy Klient rezygnuje z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1) Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.polkameble.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS” Krystian Piętal z siedzibą w Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny, województwo lubelskie,  NIP 9181927394, REGON 361694856, numer telefonu kontaktowego 790 331 220. (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), adres poczty elektronicznej e-mail: zeus.biuro@gmail.com (zwany dalej „Sprzedawcą”) .
2) Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS” Krystian Piętal z siedzibą w Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny.
3) Niniejszy Regulamin („Regulamin”) skierowany jest do wszystkich klientów Sklepu www.polkameble.pl - określa zasady  korzystania ze Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów.
4) Każdy użytkownik składająca zamówienie (zwany dalej „Klientem”) w Sklepie zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.
5) Sprzedawca prowadzi sprzedaż mebli, akcesoriów meblowych, artykułów wyposażenia wnętrz (zwanych dalej „Towarami”).
6) Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
7) Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone a na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
8) Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Są zapakowane w fabryczne paczki i przeznaczone do samodzielnego montażu. Wyjątkowo mogą być zmontowane w całość – informacja taka jest zawarta w opisie Towaru na stronie internetowej.
9) Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych Towarów były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości z prezentacją internetową Towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

1) Sklep  umożliwia kupowanie oferowanych Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
2) Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient) a  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS” Krystian Piętal z siedzibą w Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny.
3) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 30.05.2014  r. o prawach konsumenta.
4) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.
5)   Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS” Krystian Piętal z siedzibą w Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny, NIP 9181927394, REGON 361694856 jako właściciel Sklepu podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
6) Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:
-Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
-Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
-Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
-Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;
-Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
-Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

1) Aby zawrzeć umowę sprzedaży kupujący może składać zamówienia całą dobę, 7 dni w tygodniu:
- składając zamówienie poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej zeus.biuro@gmail.com;
- poprzez formularz znajdujący się w sklepie internetowym;
- telefonicznie w godzinach pracy sklepu pod numerem telefonu 790 331 220.
2) Zamówienia w Sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3) Złożenie zamówienia poprzez formularz odbywa się poprzez „dodanie” oferowanych towarów do „koszyka” – wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości oraz wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
4) Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach pracy Sklepu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
5) Po złożeniu przez klienta zamówienia drogą mailową zostanie wysłany do niego komunikat z informacjami dotyczącymi pozycji w zamówieniu, wartości zamówienia, ilości produktów, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych klienta, wybranego rodzaju dostawy i płatności. Komunikat ten stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
6) Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów a Sprzedawca przystępuje do obsługi i realizacji złożonego zamówienia.  
7) Zamówienia dla których jako formę płatności ustalono zapłatę z góry realizowane są od momentu zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.
8) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (słownie:czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia w sytuacji:
- niedostępności towarów objętych zamówieniem na magazynie lub u dostawców Sklepu;
- z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy a  uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym dla danego zamówienia.
9) Gdy należność za towar została opłacona przez Klienta z góry, po odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci uiszczoną należność Klientowi niezwłocznie w najkrótszym możliwym terminie.
10) W przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia zamówienia, a ustalonej płatność z góry, Sklep ma prawo odstąpić od umowy i anulować złożone zamówienie w trybie natychmiastowym bez powiadomienia o wydłużonym terminie płatności.
11) W przypadku zamówień zawierających niekompletne dane, wzbudzających wątpliwość co do prawidłowości podanych danych, bądź w jakikolwiek sposób utrudniających lub uniemożliwiających realizację w prawidłowy sposób, Sklep ma prawo odmowy realizacji zamówienia i jego anulowaniu. Zamawiający zostanie poinformowany o w/w fakcie.
12) Do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient ma prawo do rezygnacji lub zmiany zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail: zeus.biuro@gmail.com stosownego zgłoszenia.
13) Klient nie może anulować zamówienia, które zostało przekazane do realizacji.
14) Czas realizacji zamówienia wynosi do 40 dni roboczych i jest uzależniony od stanów magazynowych lub dostępności produktu u producenta a także wyboru formy dostawy. Dokładny czas realizacji zamówienia podawany jest w opisie towaru znajdującym się w ofercie sklepu.
15) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
16) Umowa zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
17)  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
18) Umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu jest wykonana z dniem odbioru towaru przez Klienta.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR.

1.) Towary są dostarczone pod wskazany adres przez klienta w zamówieniu,  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
2) Sklep umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy:
 - dostawa kurierem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 - odbiór osobisty.
3) Jeżeli Klient złożył zamówienie na towary, których terminy realizacji są różne, zamówienie zostaje wysłane po skompletowaniu. Termin dostawy dla takiego zamówienia jest ustalany indywidualnie pomiędzy  Klientem i Sklepem.
4) Koszt dostawy obejmuje dostawę pod adres wskazany przez Klienta i nie obejmuje wniesienia towarów do domu lub mieszkania ani ich montażu. Odebranie towarów z auta kuriera, wniesienie do mieszkania lub domu i montaż pozostaje w kompetencji Klienta.
5) Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy niż oferowane przez Sklep. Jednak w takim przypadku ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
6) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru, którego powodem jest podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy lub sytuacji, które nie są od Sklepu zależne.
7) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towar, zgodności ilościowej i jakościowej, po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier). W sytuacji stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w czasie transportu Klient powinien spisać odpowiedni protokół szkody w obecności kuriera, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera. W takich sytuacjach prosimy, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym terminie ze Sprzedawcą telefonicznie: 790 331 220 bądź na adres e-mail: zeus.biuro@gmail.com  informując go o zaistniałej sytuacji.
8) Klient obiór towaru potwierdza pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis potwierdza kompletności i zgodność towaru ze złożonym zamówieniem.
9.)Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, także ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego w chwili  potwierdzenia dostawy towarów na dokumencie dostawy.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI.

1) Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich, i zawierają wszystkie jej składniki, w tym koszt podatku VAT, cła i innych podatków.  
2) Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia.
3) Formy płatności jakie może wybrać Klient to:
- tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedawcy przed dostawą.
- „za pobraniem” gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4)  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS” Krystian Piętal z siedzibą w Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny, NIP 9181927394, REGON 361694856 zastrzega sobie prawo zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu www.polkameble.pl lub wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian.
5) Sprzedawca i Klient, zamiast płatności za zamówienie z góry, mogą ustalić kwotę zaliczki na poczet zamówienia, którego termin realizacja wynosi ponad 21 dni.  Kwota zaliczki ustalana jest indywidualnie, zwyczajowo wynosi 10 % wartości całego zamówienia.
6) Przedstawiona oferta cenowa Towarów dotyczy tylko Klientów Sklepu.
 

VI. GWARANCJA, REKLAMACJE.

1) Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne i wolne od wad. Mogą posiadać  gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Termin gwarancji na poszczególne towary znajduje się w opisie produktu na stronie Sklepu. Gwarant w karcie gwarancyjnej (druku gwarancyjnym) określa szczegółowe warunki realizacji gwarancji.
3) Sprzedawca odpowiada z tytułu dostarczenia towaru bez wad a tym samym ponosi odpowiedzialność wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z 30.05.2014r o prawach konsumenta.
4) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5) Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej zeus.biuro@gmail.com lub pocztą na adres firmy tj.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS” Krystian Piętal z siedzibą w Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny lub za pomocą "Formularza reklamacji i zwrotow" znajdującego się na stronie Sklepu.
6) Reklamacja zakupionego towaru należy rozpocząć poprzez nawiązanie kontaktu z obsługą Sklepu i podanie przyczyn reklamacji. Zgłoszenie powinno zawierać informacje identyfikujące zakup oraz kupującego oraz opis stwierdzonych wad lub niezgodności towaru z umową, a także zdjęcia uszkodzeń, wad, (jeśli zaistnieje taka potrzeba). Następnie Sprzedawca ustala sposób weryfikacji roszczeń reklamacyjnych. W przypadku gdy dane, informacje wskazane przez klienta wymagać będą uzupełnienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wezwania klienta do ich uzupełnienia.
7) Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
11) Klient, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
12) Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, przesłaną w formie poprawnej, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. W przypadku gdy w ciągu 14 dni Sklep nie odpowie na żądania Klienta, będzie to oznaczało uznanie żądania za uzasadnione. Sposób rozstrzygnięcia reklamacji Sklep przekaże jako informację do klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.
13) Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
13) Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
14) Koszty dostawy ponosi Sklep, gdy realizacja żądań reklamacyjnych Klienta wiążą się z dostawą nowego lub naprawionego towaru.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARÓW.

1)  Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie  o odstąpieniu od umowy na piśmie i przesyłając na adres Sprzedawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS” Krystian Piętal, Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny  lub na  adres poczty e-mail: zeus.biuro@gmail.com  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku Nr 1 do Regulaminu lub za pomocą "Formularza reklamacji i zwrotów/odstąpienia od umowy" ale nie jest to obowiązkowe.
2) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji przed jego upływem.
3) Umowy sprzedaży w przypadku odstąpienia od niej jest uważana za niezawartą.
4) Sprzedawca zwraca niezwłocznie wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do Klienta, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu  jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5) Jeżeli Klient, korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6) Klient, korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Aby zachować termin wystarczy, że Klient odeśle Towar na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7) Klient, korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8)  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9) Sprzedawca zwraca płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
10) Klient powinien do zwracanego towaru dołączyć dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty, akcesoria lub dokumenty otrzymane przez niego w związku z zakupem towaru
11) Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, a w szczególności:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) informujemy, że zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku realizacji Państwa zamówień oraz  prowadzenia działalności handlowej w naszym serwisie.
2) Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
3) Klient przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),
4) Danych o Klientach i zakupach dokonanych przez nich Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom.
5) Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe oraz nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach identyfikacyjnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
3) Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu  w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, w formie umożliwiającej pobranie, zapisanie jego wersji na wybranym przez siebie nośniku.
4) Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia), jak również wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep internetowy.
5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  1 lipca  2015 r.


Załącznik Nr 1 do regulaminu Sklepu www.polkameble.pl – wzór formularza odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
                                              Krystian Piętal                                                     
                                              Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ZEUS”,
                                              Potok Górny 174, 23-423 Potok Górny  
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwaJa/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) o

dstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
Data zawarcia umowy(*)………………………………………..……………….……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

*niepotrzebne skreślić

Szybki kontakt
Zadzwoń: 790 331 220
Napisz: zeus.biuro@gmail.com
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.